Seminarul de formare online cu tema:

"Supporting all teachers with language development, including the language of schooling, across the curriculum"

Perioada desfășurării: 9-10 decembrie 2020
Modalitatea desfășurării: ON-LINE - Platforma Zoom
Gazda evenimentului: Casa Corpului Didactic HARGHITA

Grup țintă: Profesori din sistemul național de educație, preuniversitar și superior:

 • profesori pentru învățământul preșcolar;

 • profesori pentru învățământul primar;

 • profesori pentru învățământul gimnazial, profesori pentru învățământul liceal;

 • profesori pentru învățământul liceal vocațional (pedagogic);

 • profesori din mediul academic, cu preocupări în domeniul formării inițiale a resursei umane (nivel licență, master, doctorat);

 • responsabili cu formarea continuă a cadrelor didactice: directori ai casei corpului didactic

 • directori de unități de învățământ preuniversitar;

 • experți naționali ai CELM;

 • formatori naționali;

 • decidenți (Secretarul de Stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale).


Scop:

A. DEZVOLTAREA A DOUĂ DIRECȚII DE FORMARE:

  1. Limbile de școlarizare și succesul școlar;

  2. Stimularea învățării în formațiunile de studiu cu profil multilingvistic și multicultural, prin cultivarea interculturalității (rol integrator)

B. La finalizarea cursului: Lansarea a două oferte de formare la nivel regional, prin CCD Harghita și CCD Timiș, în vederea multiplicării, la nivel național, a experienței de formare acumulate în cadrul acestui seminar.


Motivație:

În rețeaua școlară din România, există, conform LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE, două tipuri de școli, în funcție de limba de școlarizare. Acestea vizează organizarea și desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare, pornind de la competența de comunicare în limba maternă a elevilor și a profesorilor – baza succesului școlar.

În zona Ardealului, numărul școlilor cu predare în diferite limbi materne ale minorităților naționale din România este mai mare decât în restul țării. Aceste școli sunt entități de sine stătătoare sau se integrează în școlile cu predare în limba română, realizând o configurație școlară interesantă și un mediu prielnic pentru cunoașterea și respectarea valorilor europene: toleranța, aprecierea valorilor alterității și asumarea valorilor proprii, afirmarea acestora în contexte culturale și lingvistice noi. Astfel, miza învățământului în limba maternă este asigurarea înțelegerii de către elevi a conținuturilor învățării țintește asigurarea egalității de șanse și acces egal la educație al tuturor elevilor din România, indiferent de etnie.

Existența acestui specific al rețelei școlare certifică politicile educaționale din România destinate egalității de șanse pentru toți elevii, indiferent de etnia căreia aceștia îi aparțin.

Realitatea geografică aduce noi provocări în fața politicilor privind educația în limba maternă și învățarea limbii oficiale – limba română. Un specific evident în au județele Harghita și Covasna, unde populația școlară majoritară este de etnie maghiară, fiind distribuită în zone mixte, dar și în zone izolate din punct de vedere lingvistic. În plus, alături de comunitățile școlare urbane, identificăm și pe cele rurale din mediul lingvistic izolat, aflate în risc evident de excluziune socială și defavorizare.

Pe de altă parte, școlile din restul județelor ardelene sunt definite de un mozaic cultural și lingvistic, realitate care favorizează cultivarea multilingvismului și a multiculturalității, prin metode formale, informale și nonformale. Acestea coroborate pot conduce la armonie în colectivitate și, implicit, la punerea în valoare, în mod dirijat, a mozaicului lingvistic și cultural, ca element de specificitate pentru județele din această parte a țării.